Voorwaarden voor gebruik

Welkom bij Modafinil-It.com!

Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Modafinil-It.com website, te vinden op https://modafinil-it.com/nl/.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Disclaimer, en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich registreert op deze website en zich houdt aan de algemene voorwaarden van de Onderneming. “De Onderneming”, “Wij”, “Ons”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Door Modafinil-It.com te bezoeken, heb je ingestemd met het gebruik van cookies in overeenstemming met Modafinil-It.com’s Privacybeleid. Meer interactieve websites maken gebruik van cookies om bij elk bezoek gebruikersgegevens te kunnen ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het voor mensen gemakkelijker wordt om onze site te bezoeken. Sommige van onze geaffilieerde/partner-reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Modafinil-It.com en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Modafinil-It.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot deze van Modafinil-It.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.

Dat moet je niet doen:

 • Herpubliceer materiaal van Modafinil-It.com.
 • Materiaal van Modafinil-It.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Modafinil-It.com
 • Inhoud van Modafinil-It.com opnieuw distribueren

Sommige delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde plaatsen meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Modafinil-It.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de standpunten en meningen weer van Modafinil-It.com, haar agenten en/of filialen. Reacties geven de standpunten en meningen weer van de persoon die zijn of haar standpunten en meningen post.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Modafinil-It.com niet aansprakelijk zijn voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of opgelopen als gevolg van het gebruik en/of de publicatie en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Modafinil-It.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en om opmerkingen te verwijderen die ongepast, beledigend of een schending van deze Algemene Voorwaarden worden geacht.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om Reacties op onze website te plaatsen en u hebt alle noodzakelijke licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, octrooirecht of handelsmerkrecht van een derde partij;
 • Reacties bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt; en
 • Reacties zullen niet worden gebruikt om zaken of klanten te werven of te promoten of om zakelijke of illegale activiteiten voor te stellen.

U verleent Modafinil-It.com een niet-exclusieve licentie om te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om te gebruiken, te reproduceren en bewerken van uw opmerkingen in welke vorm, formaat of media dan ook.

Hiperlink naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen een link naar onze website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Regeringsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van on-linedatabases kunnen naar onze website linken op dezelfde wijze als zij naar de websites van andere beursgenoteerde ondernemingen linken; en
 • Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervende groepen die niet naar onze website kunnen linken.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de website, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen bedrieglijke sponsoring, goedkeuring of steun impliceert van de koppelende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de website van de koppelende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • bronnen van informatie van consumenten en/of algemeen bekende bedrijven;
 • modafinil.com gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere representatieve groepen van
 • liefdadigheidsinstellingen;
 • online directory distributeurs;
 • interne portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij bepalen dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen nadelige antecedenten bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de link de afwezigheid van Modafinil-It.com compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties mogen een link naar onze homepage plaatsen zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen valse sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) in de context van de website van de linkende partij staat.

Als u een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en ge├»nteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Modafinil-It.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie, alsmede de URL van uw website, een lijst van URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt maken, en een lijst van URL’s op onze website waarnaar u een link wilt maken. Het kan 2-3 weken duren voor u antwoord krijgt.

Bevoegde organisaties mogen als volgt naar onze website linken:

 • Via onze bedrijfsnaam;
 • met behulp van de uniform resource locator waaraan het gekoppeld is;
 • Het gebruik van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is zinvol in de context en de opmaak van de inhoud van de website van de gelinkte entiteit.

Het gebruik van het Modafinil-It.com logo of ander artwork voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst zal niet worden toegestaan.

iFrame

Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring en toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en ons te verdedigen tegen alle vorderingen die op uw website ontstaan. Op geen enkele website mogen links voorkomen die kunnen worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die anderszins inbreuk maken op de rechten van derden, deze schenden of de schending of andere schending van de rechten van derden verdedigen.

Uw privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken om verwijdering van alle links of een bepaalde link naar onze website. Op verzoek, keuren wij de onmiddellijke verwijdering van alle links naar onze website goed. Wij behouden ons tevens het recht voor deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde te wijzigen. Door een doorlopende link naar onze website te maken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze na te leven.

Verwijderen van links van onze website

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, noch garanderen wij de volledigheid of juistheid ervan; noch garanderen wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en uw gebruik van deze website af. Niets in deze disclaimer:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • onze of hun aansprakelijkheid uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze Sectie en elk ander deel van deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit hoofde van contract, onrechtmatige daad en wettelijke verplichtingen.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.